โครงการ แบบฟอร์ม กำหนดการ ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน สถานที่จัดงาน ที่พัก การเดินทาง ติดต่อ
ค้นหารายชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ หน่วยงาน ประเภทการเข้าร่วม ดูข้อมูลการลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (แก้ไขล่าสุด) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การขายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คือการขายความเป็นมนุษย์ โดย ศ.ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง พื้นที่วัฒนธรรม V.S พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการต่อรองเพื่อการอยู่รอดของสังคมมนุษย์ โดย ศ.ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา เส้นทางที่ 4 ให้นำ Passport มาด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

โปสเตอร์ผลงานวิจัย กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)

โปสเตอร์ กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

โปสเตอร์ผลงานวิจัย กลุ่มโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (รายละเอียดเพิ่มเติม)

โปสเตอร์ผลงานวิจัย กลุ่มโครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผลงานที่ได้รับเลือกให้นำเสนอแบบบรรยาย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น HERP Congress IV (รายละเอียดเพิ่มเติม)

โปรแกรมศึกษาดูงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างบทคัดย่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ตารางการศึกษาดูงานและการชำระเงิน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
วีดีทัศน์การประชุมใหญ่ใครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่4 (HERP Congress IV )สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Institute of Research and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University
อาคารประสิทธิ์สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-352000 ต่อ 1120